INFO

ul. Szkolna 5,
48-100 Lisięcice

UWAGA WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Rodzice. Z dniem 18 stycznia 2021 roku 

Prosimy dokonywać zakupów wyżywienia przez stronę internetową   https://splisiecice.loca.pl

Podpisaliśmy umowę z inną firmą. Poniże stosowna informacja i adres pomocy do logowania.

 

Bardzo prosimy o zwrot bryloczków obiadowych. Musimy się rozliczyć z firmą.  

 

Szanowni Państwo
Od 18.01.2021r. działa w szkole nowy system kontroli pracy stołówki szkolnej. Osoby, których dzieci korzystają ze stołówki dokonują zamówienia posiłków i płatności za pomocą programu dostępnego pod adresem splisiecice.loca.pl.
Na e-mail Państwa przyszedł link aktywacyjny w celu założenia w stołówce konta dla dzieci. Proszę kliknąć w link, a następnie założyć hasło. Na stronie można deklarować posiłki na każdy dzień, dla każdego dziecka, opłacić koszyk - zadeklarowane posiłki, poprzez firmę Przelewy24.
UWAGA
Na szkolnej stronie internetowej jest dostępna instrukcja postępowania i obsługi konta na stołówce.
Osoby, które posiadają nadpłatę z roku 2020 proszę o kontakt z panią Sawicką przed wpłatą za styczeń.
 
 


Administrator

Instrukcja

funkcjonowania monitoringu wizyjnego

 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Weteranów II Wojny Światowej w Lisięcicach

Instrukcja określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i przechowywania zapisu z kamer, sposób ich zabezpieczenia oraz tryb udostępniania danych z zapisu z kamer.

 1. Celem monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i pracowników Szkoły oraz ochrona mienia.
 1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Weteranów II Wojny Światowej w Lisięcicach
 2. System monitoringu wizyjnego obejmuje obiekt Szkoły  położony w Lisięcicach przy ul. Szkolnej 5
 1. Monitoring wizyjny obejmuje w szczególności;
 • teren wokół Szkoły
 • korytarz na parterze
 • Plac zabaw
 • Boisko sportowe
 1. System monitoringu wizyjnego składa się z:
 2. a) kamer rejestrujących obraz,
 3. b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,
 4. c) stacji monitorowania umożliwiającej zdalny podgląd rejestrowanego obrazu.
 1. Urządzenie rejestrujące oraz stacja monitorowania znajdują się w pomieszczeniu budynku Szkoły.  
 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 1. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.
 1. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres do 14 dni, a następnie ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.
 1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez umieszczenie tablicy

informacyjnej na terenie Szkoły  (przy wejściu do budynku Szkoły, na placu szkoły).

 1. Na tablicy ogłoszeń w Szkole oraz na stronie internetowej Szkoły zamieszcza się klauzulę informacyjną dotyczącą monitoringu wizyjnego.
 1. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu ma Dyrektor Szkoły. Osoba ta zobowiązana jest do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 1. Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i nie

             podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy o informacji publicznej.

 1. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie uprawnionym organom

w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na podstawie pisemnego wniosku za zgodą Dyrektora Szkoły.

 1. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego

postępowania może zwrócić się do Dyrektora Szkoły z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.

 1. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym

pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom, np. Policji, sądom itp.

 1. Kopie zapisu z monitoringu podlegają zaewidencjonowaniu w rejestrze obejmującym następujące

informacje:

 1.  numer porządkowy kopii,
 2.  okres, którego dotyczy nagranie,
 3.  źródło nagrania, np. kamera nr .......,
 4.  datę wykonania kopii,
 5.  dane i podpis osoby, która sporządziła kopię,
 6.  w przypadku wydania kopii - dane organu, któremu udostępniono zapis,
 7.  w przypadku zniszczenia kopii - datę zniszczenia i podpis osoby, która kopię zniszczyła.
 1. Kopie zapisu z monitoringu wizyjnego wydawane są za pokwitowaniem.
 1. Instrukcja funkcjonowania monitoringu wizyjnego stanowi element Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Szkole.